Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: de eenmanszaak Valentein, statutair gevestigd, en ook kantoorhoudende te Prinsenbeek;
Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen;
Presentatie: een door gebruiker ontwikkeld voorstel, inhoudende de aanbieding van één of meerdere concepten van de door gebruiker met inachtneming van de wensen van de wederpartij nader te vervaardigen reclamemiddelen ten behoeve van de wederpartij en/of diens beroep of bedrijf;
Het werk: een door gebruiker ontwikkeld reclameproject, inhoudende de ten behoeve van het beroep of bedrijf van de wederpartij of een specifiek onderdeel daarvan vervaardigde reclamemiddelen en/of verrichte diensten;
Prijs: de door de wederpartij ingevolge enigerlei overeenkomst met gebruiker dan wel op basis van in de branche waarin gebruiker zijn bedrijf uitoefent gebruikelijke tarieven aan laatstgenoemde verschuldigde geldelijke vergoeding;
Reclamemiddelen: de door gebruiker vervaardigde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals bedoeld in art. 10 van de Auteurswet 1912 (Wet van 23 september 1912, S. 308), modellen en andere communicatieve goederen dienstig aan de publieke aanprijzing van het beroep of bedrijf van de wederpartij, dan wel een specifiek onderdeel daarvan;
Overmacht: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat gebruiker door wanprestatie of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van de gebruiker en worden geacht aan de wederpartij, nadat een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 tot stand is gekomen, aan deze ter hand te zijn gesteld.
Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid heeft de wederpartij het recht om deze algemene voorwaarden ofwel online in te zien, ofwel aan gebruiker om kosteloze, onverwijlde toezending van een exemplaar daarvan te verzoeken.
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voorzover nodig verwerpt gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 3: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding van gebruiker is mitsdien een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen aangaande de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij op de wijze als bepaald in artikel 4 een overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4: Aanvaarding/Inhoud overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand tussen gebruiker en de wederpartij met betrekking tot
a. een werk: indien de wederpartij een aanbieding van gebruiker met daarin mogelijkerwijs begrepen een schatting van de door de wederpartij aan gebruiker na voltooiing van het werk te betalen prijs accepteert en gebruiker deze aanvaarding bevestigt, dan wel indien gebruiker anderszins een opdracht van de wederpartij accepteert. Indien wederpartij uren tegen een overeengekomen prijs boekt bij gebruiker, is wederpartij verplicht deze af te nemen tegen de overeengekomen condities;
b. een presentatie: indien de wederpartij gebruiker opdracht geeft een presentatie te doen en gebruiker deze opdracht accepteert, niettegenstaande de mogelijkheid dat uit schriftelijke correspondentie tussen partijen uitdrukkelijk blijkt, dat een anders soortige overeenkomst (op verschillende wijze als hiervoor is weergegeven) is gesloten.
De inhoud van de volgens het eerste lid, onder a tot stand gekomen overeenkomst wordt afgeleid uit de bevestiging door gebruiker van de door de wederpartij geaccepteerde aanbieding van gebruiker. Alhoewel gebruiker uiterste zorg zal betrachten teneinde de aan de wederpartij na voltooiing van het werk in rekening te brengen prijs zoveel mogelijk te beperken kan de wederpartij geen rechten of vertrouwen ontlenen aan de door gebruiker gedane schatting, zoals bedoeld in het eerste lid onder a.
De inhoud van de volgens het eerste lid, onder b tot stand gekomen overeenkomst wordt afgeleid uit de formulering van de bevestiging door gebruiker van de opdracht van de wederpartij.

Artikel 5: Prijs
De door gebruiker aan de wederpartij in rekening te brengen prijs zal worden gespecificeerd naar de door gebruiker gehanteerde tarieven en gemaakte kosten. Het aldus verkregen eindbedrag zal worden vermeerderd met omzetbelasting.
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van gebruiker, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van gebruiker zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van gebruiker niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de wederpartij zich reeds nu voor als dan akkoord met een wijziging van die prijs, die door gebruiker aan de wederpartij middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 6: Betaling
De prijs zal door de wederpartij binnen 30 dagen na dagtekening van de door gebruiker aan de wederpartij toe te zenden factuur dienen te zijn voldaan. De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.
Bij niet-, niet tijdige of niet volledige betaling door de wederpartij binnen de door gebruiker ingevolge deze voorwaarden gestelde termijn wordt de wederpartij door gebruiker reeds nu voor alsdan in gebreke gesteld en is het volledige, nog openstaande bedrag ten gunste van gebruiker terstond opeisbaar, terwijl de wederpartij daarenboven gehouden zal zijn om aan gebruiker een rentevergoeding te betalen,
dienen te worden vermeerderd
met 15% over de hoofdsom (met een minimum van € 40,-), plus een wettelijke rente van 8% over de aanvullende looptijd.
gelijk aan een percentage, hetwelk 2% boven de alsdan geldende wettelijke rente zal liggen, een en ander onverminderd het recht van gebruiker om ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, zoals nader omschreven in artikel 8. 
Het bepaalde in lid 2 is ook van toepassing, met dien verstande dat het verzuim voor de wederpartij meteen intreedt indien:
a. de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard of tot boedelafstand overgaat;
b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door gebruiker dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de wederpartij is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de wederpartij en worden berekend aan de hand van het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimumbedrag van € 250,= per niet (volledig) betaalde factuur.
Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

Artikel 7: Opschorting/ontbinding
Ingeval van toepassing van artikel 6, tweede en derde lid, is gebruiker bevoegd ofwel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, ofwel de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn te ontbinden, waarbij vergoeding van de volledige door gebruiker geleden schade zal kunnen worden gevorderd.
Buiten het in het eerste lid genoemde geval is gebruiker tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst bekend geworden omstandigheden gebruiker goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens gebruiker niet (volledig) zal nakomen, een en anders tenzij de wederpartij een door gebruiker te bepalen bedrag vooruitbetaalt dan wel op andere, door gebruiker goedgekeurde wijze, zekerheid stelt voor de door haar te betalen prijs.
Indien gebruiker door overmacht verhinderd is zijn overeengekomen diensten te verrichten of werk te leveren is artikel 14 van toepassing.

Artikel 8: Retentierecht/eigendomsvoorbehoud
Gebruiker is gerechtigd de zaken van de wederpartij onder zich te houden totdat de door de wederpartij verschuldigde prijs, of enig ander door de wederpartij aan gebruiker verschuldigd bedrag, (buiten)gerechtelijke kosten daaronder begrepen, volledig aan gebruiker is voldaan.
Indien na een presentatie geen overeenkomst met betrekking tot een daaropvolgend werk tot stand komt dienen de eventueel in het bezit van de wederpartij zijnde reclamemiddelen die door gebruiker zijn vervaardigd onverwijld aan hem te worden afgegeven op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,= onverminderd het recht van gebruiker om van de wederpartij volledige schadevergoeding te eisen, een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8a: Auteursrecht e.a.
Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp, iedere werktekening, model of andere vormgevingen, berust bij gebruiker.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de wederpartij na de totstandkoming van een overeenkomst en onverminderd hetgeen overigens in dit artikel wordt bepaald slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en de omvang zoals dat concreet tussen partijen werd beoogd ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
De wederpartij is pas gerechtigd tot het gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel rusten wanneer volledige betaling van al het aan gebruiker verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Indien een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal gebruiker later gerechtigd zijn ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van gebruiker aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. Gebruiker zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid worden gesteld door de wederpartij deze wijzigingen zelf uit te (doen) voeren op voor haar gebruikelijke condities.

Artikel 9: Klachten/aansprakelijkheid
1. Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen na ofwel de dag, waarop de presentatie feitelijk is gedaan, ofwel de dag, waarop het betreffende reclamemiddel aan de wederpartij is afgeleverd, ofwel de dag, waarop een dienst ten behoeve van de wederpartij is verricht en dit feit als zodanig is vernomen door de wederpartij.
2. Het in het vorige lid bedoelde recht van de wederpartij vervalt indien een reclamemiddel geheel dan wel gedeeltelijk door of namens de wederpartij in gebruik is genomen, is be- of verwerkt of aan derden is doorgeleverd.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welkerlei aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege gebruiker van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door gebruiker ingeschakelde derden, tenzij gebruiker opzet of grove schuld kan worden verweten. In de beide laatstbedoelde gevallen, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de wederpartij door het verzuim van gebruiker geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door gebruiker dient te worden vergoed wordt de aansprakelijkheid van gebruiker uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.
4. De wederpartij zal gebruiker volledig vrijwaren tegen aanspraken van derden die (intellectuele) (eigendoms-) rechten kunnen doen gelden op de door de wederpartij aan gebruiker voorgeschreven hantering van reclamemiddelen. Deze verplichting houdt in, dat de wederpartij aan gebruiker alle dientengevolge door hem redelijkerwijs te maken kosten, waaronder die van juridische- en technische bijstand geheel zal dienen te vergoeden.
5. Indien schade is ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van hulpzaken door gebruiker kan deze daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld nu deze door hem niet in het verkeer zijn gebracht zodat op grond van afdeling 6.3.3 Nieuw Burgerlijk Wetboek iedere aansprakelijkheid voor gebruiker ontbreekt.

Artikel 10: Eigendommen van wederpartij
1. Eventuele, door de wederpartij aan gebruiker ter hand gestelde zaken zullen met zorg worden bewaard, gebruikt, bewerkt en verwerkt.
2. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid is de wederpartij geheel verantwoordelijk voor verlies of waardevermindering van zijn aldus aan gebruiker verstrekte zaken, tenzij gebruiker opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 11: Verzending en vervoer van het aangenomen werk
1. De kosten van verzending en vervoer maken deel uit van de door gebruiker aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.
2. De goederen zijn vanaf het moment dat de verzending en/of het vervoer aanvangt voor risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de wederpartij een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 12: Afname
1. De wederpartij is verplicht de door gebruiker vervaardigde reclame-middelen onmiddellijk na daartoe door gebruiker te zijn verzocht af te nemen.
2. Indien de wederpartij zich niet aan de in het eerste lid omschreven verplichting houdt zal hij reeds nu voor alsdan in crediteursverzuim verkeren en dient hij aan gebruiker alle door deze gemaakte noodzakelijke kosten (waaronder die van opslag) te vergoeden.

Artikel 13: Uitvoering
1. Gebruiker zal zijn werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij naar eigen inzicht en op daartoe door hem, evenwel zoveel mogelijk in overleg met de wederpartij, vastgestelde data en tijdstippen uitvoeren.
2. Alle, door gebruiker met de wederpartij overeengekomen leverings-tijdstippen alsmede data waarop diensten zullen worden verricht zijn bij benadering vastgesteld en kunnen derhalve nimmer als fatale termijnen worden opgevat.

Artikel 14: Overmacht
1. In geval van overmacht is gebruiker gerechtigd om zijn verplichting tot het verrichten van diensten op te schorten. Indien gebruiker in redelijkheid kosten zal dienen te maken ter ongedaan making, en/of vermijding van (verdere) factoren die de uitvoering van de overeengekomen diensten verhinderen, dienen deze kosten door de wederpartij aan gebruiker te worden vergoed.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is gebruiker gerechtigd van de wederpartij betaling te vorderen van hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden ter uitvoering van de gesloten overeenkomst is verricht.

Artikel 15: Toepasselijkheid van andere regelen
Op alle rechtshandelingen van gebruiker zijn, voor zover de aard en inhoud van zijn eigen algemene voorwaarden zich daartegen niet verzet, (aanvullend) van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen (laatstelijk vastgesteld 1990, te bevragen bij de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen, Joh. Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam, tel. 020 – 6649431), alsmede de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 13 augustus 1981 onder nr. 188.

Artikel 16: Geschillen/toepasselijk recht
1. Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. De in het eerste lid bedoelde aangelegenheden zullen, voorzover volgens de dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Back to Top